دسته: CentOS 7 – 8

پایتون اسلام خواه ۰

تنظیم پایتون پیشفرض در لینوکس 7, new

{باید دقت داشت در تعریف ورژن پایتونی که قرار است به صورت دیفالت تعریف شود، شماره ی ورژن به صورت کامل نوشته شود. به طور مثال به جای نوشتن python3 به تنهایی باید python3.2 نوشته شود.» } یکی از مشکلات رایج مدیران سرور و کاربران لینوکسی انتخاب پایتون پیش فرض در سیستم است . برای مثال بر روی لینوکس شما ۲ نسخه پایتون ۲ و ۳ نصب است و شما می خواهید به صورت پیشفرض با زدن دستور python از پایتون ۳ استفاده شود نه پایتون ۲ ، برای رفع این مشکل می توانید به صورت زیر عمل نمایید:

نصب کارت گرافیک در سنتوس ۰

نصب کارت گرافیک در سنتوس 7 CentOS

How to install the NVIDIA drivers on CentOS 7 Linux The CentOS 7’s support for Nvidia video graphic cards comes in a form of an open source nouveau driver. In case the nouveau driver is not a sufficient solution, users can install the official Nvidia driver as a proprietary alternative. This step by steps tutorial will guide you through the entire process on Nvidia driver installation.