logo-mini

بلاگ

  باگانی ماهانه برای ژوئن 2015

گزیده ای از کتاب “انتخاب: سلطه یا رهبری” – زب‍ی‍گ‍ن‍ی‍و ب‍رژن‍ی‍س‍ک‍ی‌

مجموعه فیش برداری ها و گزیده ی کتاب “انتخاب: سلطه یا رهبری” نگارش شده توسط “زب‍ی‍گ‍ن‍ی‍و ب‍رژن‍ی‍س‍ک‍ی‌” – نشر نی

بیشتر بخواند